top of page

AVTALSFORMER

Avtalsformer och Avtalsvillkor

Avtalsformer

Vi erbjuder följande avtalsformer;

Fastpris; Innebär en låsning av priset för den valda tidsperioden.

Rörligt pris; Innebär olika pris månad för månad.

Medelpris; Innebär ett rullande 1-årsavtal med leveransstart 1 juli där priset byggs upp genom ett flertal prissäkringar gjorda under april till juni. Vill du veta mer om Medelpris? Kontakta oss.

Allmänna Avtalsvillkor

Klicka på länkarna nedan för att öppna våra avtalsvillkor i pdf-format.
K = Konsument
N = Näringsidkare

Elhandelsvillkoren, EL 2012 K (rev 2):

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.2 A och 2.2 B – har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

De nya reglerna innebär i huvudsak att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter säljsamtalet. Dvs. det som sägs i samtalet är att betrakta som ett anbud från elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget ska skriftligen bekräfta anbudet till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.

Ändringarna gäller fr.o.m. 1 april 2019.

Klicka på länkarna nedan för att läsa de reviderade Allmänna Avtalsvillkoren i dess helhet. Nedan finner du också vårs särskilda avtalsvillkor samt information om ångerrätt.

EL 2012 K (rev2)

El 2012 K Anvisning Rev

EL 2012 N Rev
El 2012 N Anvisning Rev

Grästorp Energis särskilda avtalsvillkor (gäller t.o.m. 2024-02-29)

Grästorp Energis särskilda avtalsvillkor (gäller fr.o.m. 2024-03-01)

Information om Ångerrätt:

Avtal som tecknas via distans kan ångras av köparen inom 14 dagar räknat från den avtalet avtalet ingåtts. Ångerrätten kan nyttjas utan att orsak behöver anges, och kan lämnas muntligt eller skriftligt.
Blankett för att nyttja ångerrätten. finns på Konsumentverket.
Länk till ångerblankett

Det går också bra att kontakta vår kundtjänst om du vill ångra ditt avtal.

Vad händer när jag som kund ångrat avtalet?
I det fall kund utövar sin ångerrätt efter att uttryckligen begärt att leveransen ska påbörjas under ångerfristen, ska kunden ersätta elhandelsföretaget för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt för elen. Har kunden däremot ångrat sitt avtal innan leveransen påbörjats har ingen av parterna skyldighet att påbörja eller fullfölja avtalet.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi AB (elhandel).

bottom of page