top of page

GDPR

Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi på Grästorp Energi värnar om en säker hantering av de uppgifter om våra kunder (Person­uppgifter) som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Därför vill vi informera dig om en viktig förändring som trädde i kraft den 25 maj 2018. Det är en ny EU-förordning som gäller i alla medlemsstater och som kallas för GDPR. Det är en förkortning av General Data Protection Regulation, som till­sammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen, kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen. De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.

Vilka uppgifter behandlas?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och leverera de olika ”nyttigheter” som kunden vill använda, måste vi hantera Personuppgifter om dig som är eller vill bli kund. Det kan vara namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, mätarnummer, anläggnings id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna nyttja de tjänster som du har från oss och för att vi ska kunna hantera den ekonomiska delen av vår affärsrelation.

 

För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla Personuppgifter, så måste det föreligga en rättslig grund för behandlingen. Den kan antingen bestå av att det finns reglerat i författning vilka uppgifter som måste behandlas, eller vara baserat på ett samtycke från den registrerade. Enkelt uttryckt kan vi sammanfatta det till att de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet måste registreras och behandlas och de uppgifter som vi behöver för att ge dig en ännu bättre service, de behöver vi ett samtycke till från dig, för att behandla.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal.

Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor, som elinstalla­törer, fastighetsägare, hyresvärdar eller Skatteverket.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka Personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. kundförhållandet upphört, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.

 

En sådan begäran från den registrerade ska vara skriftlig och innehålla uppgift om full­ständigt namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till:

Grästorp Energi, Plogvägen 5, 467 30 GRÄSTORP.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Har du frågor?

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, tveka inte att kontakta oss.

Detta är en gemensam sida för Grästorp Energi ek för (elnät) och Grästorp Energi AB (elhandel).

bottom of page