Sök
  • Grästorp Energi

Årlig debitering av myndighetsavgifter i mars

Vi får en del frågor gällande posten ”Övrigt” på senaste fakturan som skickats till dig som vår nätkund under mars månad, Posten avser den årliga debiteringen av myndighetsavgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning. De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och skall solidariskt debiteras alla elabonnemang i Sverige. Elsäkerhetsavgiften (9,50 kronor per elabonnemang) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater. Elberedskapsavgiften (45 kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig. Nätövervakningsavgiften (3 kronor per elabonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete. Samtliga avgifter är belagda med moms . Ovanstående gäller dig som är nätkund hos oss, är du endast elhandelskund hos Grästorp Energi så debiteras du dessa avgifter i stället av ditt nätbolag.


Bookmark the permalink.

0 visningar

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER