Nu kan du göra för-och färdiganmälan på webben

För- och färdiganmälan på webben

Grästorp Energi ek för erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via föranmälan.nu. Med tjänsten får ni en smidig hantering av era ärenden med kortare handläggningstider, minskad pappershantering och avisering via mejl och SMS när ärendena behandlats.

Anvisning för att komma igång med föranmälan.nu

  1. Gå till föranmälan.nu där du kan skapa ett konstnadsfritt installatörskonto.
  2. Du får sedan ett mejl med inloggningsuppgifter så att du kan logga in på tjänsten.

Tips på läsning: Guide för installatörer (pdf)

Vill du ha hjälp av oss att komma igång med föranmälan via webben är du välkommen att kontakta oss för assistans.

Dörrknackning pågår i Grästorp

Vi har förstått att det för närvarande bedrivs försäljning av elavtal via dörrknackning i Grästorp. Det är inte vi som står bakom dessa erbjudanden, och vi ber er att vara väldigt uppmärksamma på vad som egentligen erbjuds. Är det ”El till inköpspris” som erbjuds så är det ytterst sällan det ger någon ekonomisk besparing gentemot ett mer traditionellt spotprisavtal. Anledningen till att den påstådda vinsten/besparingen påfallande ofta uteblir är att det tillkommer en fast månadsavgift som gör att den totala kWh-kostnaden stiger ganska kraftigt.

Vår rekommendation är att inte acceptera något på stående fot, utan begär i stället att få en offert så ni kan studera erbjudandet i lugn och ro.
Ni får väldigt gärna kontakta oss så ska vi hjälpa er att räkna på vad som är mest fördelaktigt för er.

Vi på Elhandel /Grästorp Energi AB

Energiskatten flyttas fr.o.m. 1 januari 2018

Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer debitering av energiskatten att föras över  till elnätsföretaget. Har du samfakturering av elhandels- och nätkostnader kommer du inte märka någon skillnad. För dig som har separata nät- och elhandelsfakturor innebär ändringen att din nätfaktura kommer att bli på ett högre belopp medan din elhandelsfaktura samtidigt i motsvarande grad kommer att bli lägre.
Ändringen omfattar samtliga elkunder, elhandels- och elnätsföretag i Sverige.

För företag och privatpersoner som har överenskommelse med Skatteverket om egen energiskattedeklarering måste lämna in en ny försäkran om detta till sitt elnätsföretag. I annat fall kommer full energiskatt att debiteras.

Ny, höjd energiskatt från 1 juli 2017

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs. Privatpersoner på vissa orter är berättigade till ett norrskatteavdrag.

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3,75 öre/kWh (3 öre/kWh exklusive moms) per 1 juli 2017.

Vinnare ”72-timmarslåda” utsedda

Det var många som besökte Grästorpsmässan i helgen, och som ville vara med i vår utlottning av tre stycken ”72-timmarslådor”.

Vinnare blev;
Pernilla Skoog, Grästorp
Helen Moberg, Vedum
Kent-Ove Jansson, Grästorp

Grattis till vinnarna, och tack till alla som deltog!

 

Årlig debitering av myndighetsavgifter i mars

Vi får en del frågor gällande posten ”Övrigt” på senaste fakturan som skickats till dig som vår nätkund under mars månad, Posten avser den årliga debiteringen av myndighetsavgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning.
 
De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och skall solidariskt debiteras alla elabonnemang i Sverige.
 
Elsäkerhetsavgiften (9,50 kronor per elabonnemang) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.
 
Elberedskapsavgiften (45 kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.
 
Nätövervakningsavgiften (3 kronor per elabonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.
 
Samtliga avgifter är belagda med moms .
 
Ovanstående gäller dig som är nätkund hos oss, är du endast elhandelskund hos Grästorp Energi så debiteras du dessa avgifter i stället av ditt nätbolag.