Avbrottsersättning

Som abonnent har du normalt rätt till ersättning för strömavbrott som varat minst 12 timmar. Ett elavbrott anses ha upphört om strömmen fungerat oavbrutet minst två timmar i träck.

Ersättningens storlek baseras på avbrottets längd samt abonnentens beräknade årliga elnätskostnad. Ersättningen ska betalas ut till dig som kund inom sex månader efter att avbrottet kommit till vår kännedom. Om utbetalningen inte sker inom denna tidsram utgår ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635).

Avbrottsperiod i timmar Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad * Minimibelopp i kr *
12-24 12,5% 900 kr
24-48 37,5% 1 800 kr
48-72 62,5% 2 700 kr
72-96 87,5% 3 600 kr
96-120 112,5% 4 500 kr
120-144 137,5% 5 400 kr
144-168 162,5% 6 300 kr
168-192 187,5% 7 200 kr
192-216 212,5% 8 100 kr
216-240 237,5% 9 000 kr
240-264 262,5% 9 900 kr
264-288 287,5% 10 800 kr
> 288 300% 11 700 kr

*) Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av kundens beräknade årliga elnätskostnad.

Det finns två förutsättningar som kan medföra att avbrottsersättningen sänks. Antingen (a) om skyldigheten att betala är oskäligt betungande för elnätsföretaget, eller (b) om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätföretagets personal för betydande risker.

Det är Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2013:4 som föreskriver hanteringen av avbrottsersättning, och då särskilt §4 och §5. Du hittar hela föreskriften via nedanstående länk:
EIFS_2013_4

Vid långa elavbrott och ett ersättningsärende vänder kunden sig till vår kundtjänst. Vid en ev. tvist mellan kunden och Grästorp Energi ek för ska kunden i första hand vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller den kommunala konsumentvägledare. Om du som abonnent vill få ärendet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Comments are closed.