Avtalsvillkor

Klicka på länkarna nedan för att öppna våra avtalsvillkor i pdf-format.
K = Konsument
N = Näringsidkare

EL 2012 K Rev
El 2012 K Anvisning Rev

EL 2012 N Rev
El 2012 N Anvisning Rev

 

Grästorp Energis särskilda villkor för elhandelsavtal

Villkor för avtal om Fast elpris

Avtalets giltighetstid. Priset (elpris samt fast årsavgift) är fast under den tidsperiod som kunden valt. I god tid innan avtalsperioden löper ut meddelar Grästorp Energi kunden nytt avtalsförslag. I det fall kunden inte meddelar nytt val av avtalsalternativ eller säger upp avtalet så förlängs avtalet med samma längd, till då rådande villkor och priser.

Uppsägning av avtal om Fast elpris i förtid. Grästorp Energi har rätt till ekonomisk ersättning från kunden om kunden säger upp avtalet i förtid. Ersättningen beräknas till 20 % av avtalat elpris för kundens uppskattade förbrukning under kvarvarande tidsperiod, räknat i hela månader, samt tillägg för kvarstående fast avgift. Ersättningen omfattar ej nätavgifter, energiskatt och moms.

Vid kundens definitiva avflyttning kan avtalet efter överenskommelse med Grästorp Energi överföras till den nya leveransadressen. I annat fall sägs avtalet upp i förtid utan att ekonomisk ersättning tas ut.

Villkor för avtal om Rörligt elpris

Avtalets giltighetstid. Avtal om Rörligt pris är löpande, med uppsägningstid av två (2) kalendermånader. Avtalet kan när som helst bytas till ett avtal om Fast elpris hos Grästorp Energi .

Prisinformation. Avtalet innebär att priset förändras månad för månad. Priset redovisas i efterhand, inklusive Grästorp Energis påslag, i samband med fakturering. Det månadsvis fakturerade priset för el utgörs av Grästorp Energis volymvägda spotpris, samt Grästorp Energis påslag där även kostnad för hantering av elcertifikat ingår. Grästorp Energi äger rätt att under avtalstiden höja påslag under förutsättning att avisering skett minst tre (3) månader innan förändring sker. Undantaget är justering av påslag med anledning av ändrade kostnader för hantering av elcertifikat, då avisering om detta skall ske senast två (2) månader innan höjningen. Sänkningar av påslaget från Grästorp Energi kan ske utan avisering.

Villkor för Anvisningsavtal

Avtalets giltighetstid. Anvisningsavtalet är löpande, med uppsägningstid av fjorton (14) dagar. Grästorp Energi äger rätt att under avtalstiden justera priset, avisering om detta sker dels via hemsida och dels via meddelande på faktura. Avtalet kan när som helst bytas till ett avtal med Fast elpris hos Grästorp Energi.

Gemensamma villkor för avtal om Fast elpris, avtal om Rörligt elpris samt Anvisningsavtal

Utöver de särskilda villkoren för respektive avtal tillämpas gällande Allmänna Avtalsvillkor för elförsäljning, f n EL 2012 K (inkl supplement) för privatkunder, samt El 2012 N för näringsidkare. Vid eventuella skillnader mellan de särskilda villkoren och Allmänna Avtalsvillkor, äger de särskilda villkoren företräde.

Fakturering. Fakturering av förbrukad energi sker månadsvis i efterhand, med förfallodag sista vardagen i månaden.

Distansavtalslagen. I de fall kunden ingått avtal per distans, t ex via telefon eller Internet, gäller ångerrätt enligt distansavtalslagen. Kunden kan i sådana fall ångra sig genom att kontakta Grästorp Energi inom 14 kalenderdagar, eller inom sju arbetsdagar, från den dag avtalet ingicks.

Kreditprövning. Grästorp Energi äger rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning. Om kreditprövningen inte godkänns kan det leda till att Grästorp Energi kan komma att kräva säkerhet i form av deposition för framtida elleverans.

Behandling av personuppgifter. Kunden samtycker till att Grästorp Energi får behandla personuppgifter, inklusive personnummer, enligt vad som anges i Allmänna Avtalsvillkoren.

Comments are closed.