Energiskatten flyttas fr.o.m. 1 januari 2018

Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer debitering av energiskatten att föras över  till elnätsföretaget. Har du samfakturering av elhandels- och nätkostnader kommer du inte märka någon skillnad. För dig som har separata nät- och elhandelsfakturor innebär ändringen att din nätfaktura kommer att bli på ett högre belopp medan din elhandelsfaktura samtidigt i motsvarande grad kommer att bli lägre.
Ändringen omfattar samtliga elkunder, elhandels- och elnätsföretag i Sverige.

För företag och privatpersoner som har överenskommelse med Skatteverket om egen energiskattedeklarering måste lämna in en ny försäkran om detta till sitt elnätsföretag. I annat fall kommer full energiskatt att debiteras.

Ny, höjd energiskatt från 1 juli 2017

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs. Privatpersoner på vissa orter är berättigade till ett norrskatteavdrag.

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3,75 öre/kWh (3 öre/kWh exklusive moms) per 1 juli 2017.

Vinnare ”72-timmarslåda” utsedda

Det var många som besökte Grästorpsmässan i helgen, och som ville vara med i vår utlottning av tre stycken ”72-timmarslådor”.

Vinnare blev;
Pernilla Skoog, Grästorp
Helen Moberg, Vedum
Kent-Ove Jansson, Grästorp

Grattis till vinnarna, och tack till alla som deltog!

 

Årlig debitering av myndighetsavgifter i mars

Vi får en del frågor gällande posten ”Övrigt” på senaste fakturan som skickats till dig som vår nätkund under mars månad, Posten avser den årliga debiteringen av myndighetsavgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning.
 
De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och skall solidariskt debiteras alla elabonnemang i Sverige.
 
Elsäkerhetsavgiften (9,50 kronor per elabonnemang) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.
 
Elberedskapsavgiften (45 kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.
 
Nätövervakningsavgiften (3 kronor per elabonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.
 
Samtliga avgifter är belagda med moms .
 
Ovanstående gäller dig som är nätkund hos oss, är du endast elhandelskund hos Grästorp Energi så debiteras du dessa avgifter i stället av ditt nätbolag.

Se upp oseriösa telefonförsäljare

Vi har kontaktas av kunder som i sin tur har blivit kontaktade per telefon av telefonnummer som börjar 0470, vilket alltså är ett telemarketingföretag som arbetar på uppdrag av ett energiföretag. Den uppringda kunden upplyses om att eftersom han/hon har tillsvidareavtal så skulle det innebära en mycket stor ekonomisk besparing om ett snabbt byte av elleverantör görs, något som de givetvis kan stå till tjänst med.

Med anledning av detta vill vi klargöra vi lämnar absolut inte ut några uppgifter om våra kunders abonnemang/elavtal med mindre än att det finns en giltig fullmakt som styrker att så skall ske. Det är alltså en ren och skär lögn att de skulle känna till vilken typ av avtal ni som är våra kunder har.

Vår uppmaning är att aldrig teckna avtal via telefon, begär hellre ett skriftligt förslag per post så ni kan studera förslaget i lugn och ro.  Vi har kontaktat det aktuella telemarketingföretaget för att höra deras syn på saken.

Har du/ni kontaktats av telefonförsäljare enligt ovan så får ni väldigt gärna kontakta oss.

Rapport från nattens avbrott, fredag 3 februari

Den gångna nattens arbete med ombyggnation av ett av våra ställverk som förser bland annat Grästorps tätort med el gick betydligt bättre än väntat. Arbetet hade beräknats till 4 timmar, men våra duktiga montörer gjorde det på mindre än halva den tiden. Bra jobbat!
Den utförda åtgärden är ett led i våra pågående investeringar som ska leda till att vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra kunder en fortsatt trygg elleverans.
Vi tackar alla berörda kunder för visat tålamod och tillmötesgående.